Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Vize justice v ČR: Rychlá a nezkorumpovaná

Elektronické soudní spisy, judikáty na internetu, alternativní tresty, zodpovědnost soudců. To jsou hlavní vize českých politických stran.

S nadcházejícími volbami politické strany publikovaly své vize, jak by se Česko mělo dál vyvíjet. Jedním ze zásadních témat je přitom reforma a modernizace justice. Podívali jsme se, jaké představy mají ohledně budoucnosti justice strany, které podle předvolebních průzkumů mohou působit v parlamentu.

Níže uvedené informace vycházejí z volebních programů pro volby v roce 2017. U - dle průzkumů - nejsilnějšího hráče, hnutí ANO, tento program zatím nebyl zveřejněn, citujeme tedy z knihy O čem sním, když náhodou spím Andreje Babiše, předsedy hnutí. V případě STAN vycházíme z návrhu programu.

Konkrétní kroky pro českou justici

Máme-li vize české politické scény shrnout na úvod do jednoho odstavce, lze konstatovat, že s konkrétními kroky pro zlepšení justice přicházejí především ANO, STAN a Pirátská strana. ČSSD, ODS, KSČM nabízejí převážně jen obecné sliby toho, co zlepší, ale už neříkají, jak na to. Několik spíše obecnějších kroků ke zlepšení stavu české justice pak prezentuje TOP 09. Pro úplnost bez komentáře uvádíme i "vize" Strany přímé demokracie (SPD).

Mezi zásadní kroky vedoucí ke zlepšení českého soudnictví patří podle stran především zavedení elektronických soudních spisů, zveřejňování judikátů na internetu, důraz na alternativní tresty a efektivně fungující systém vynucování zodpovědnosti soudců. Digitalizace soudnictví by měla přinést vyšší dostupnost spravedlnosti - jak z hlediska komunikace, tak z hlediska rychlosti soudních řízení. Pojďme se podívat na detaily.

České Palermo a jak s ním bojovat

Podle Andreje Babiše z hnutí ANO existuje něco, co se nazývá České Palermo - soudci, kteří soudí na objednávku, justiční mafie, insolvenční mafie. Zmiňuje rovněž odhad z doslechu, podle něhož ze tří tisíc soudců, které máme, je asi stovka nepoctivých. Upozoprňuje rovněž, že systém přidělování případů je stále možné ovlivnit, soudci se nemusejí nijak vzdělávat a neexistuje ani žádný systém stanovující, kolik práce má soudce odvést. Zmiňuje i to, jak se člověk dnes stane soudcem: Je prý nejlepší znát se s konkrétním soudcem, aby vám to domluvil. Předseda krajského soudu si vás pak vybere jako asistenta, uděláte justiční zkoušky a rozběhne se proces jmenování. Ministerstvo spravedlnosti to prý nemůže příliš kontrolovat. Jaké je podle Babiše řešení?

Zde jsou jím doporučované kroky: Zavést pevná pravidla, kariérní řád. O tom, jaké kauzy bude soudce soudit, musí rozhodnout náhodné přidělování. Poctivé soudce, kteří celou kariéru soudili svědomitě a bez problémů mají čekat výsluhy. A výběr soudců? Zájemce o práci v justici by se měl zapsat do databáze ministerstva spravedlnosti. Pak mít tři roky praxe v roli asistenta. Udělat zkoušku, projít výběrem do závěrečné přípravy. Ta by měla trvat dva roky a uchazeč by měl sloužit ideálně u nějakého vyššího soudu, aby poznal práci zkušených soudců. Nakonec má přijít velký test: Složitý simulovaný proces, kde je těžké rozhodnout spravedlivě. Teprve když obstojí i v něm, může se stát soudcem. 

Podle Babiše průměrně v Česku trvá složitý soudní spor asi 3,5 roku. Šest let, když je to obchodní spor. V zákulisí soudů to totiž podle jeho názoru vypadá jako v předválečném filmu. Všechno je na papíře. V jednom exempláři. Proto půl roku nemůže pokračovat řízení, když o nějaké drobnosti musí rozhodnout jiný soud. Celý spis je tam a žádný druhý není. Nebo soudce měsíc čeká, než mu zapisovatelka přepíše nahrávku.

Kudy z toho ven? Celé soudnictví musí být podle Babiše bezpapírové. Žalobu podáte přes internetovou aplikaci. I z mobilu. Tam také najdete všechny informace z procesu, protože spis bude digitální a uvidí do něj všichni účastníci. Tím ubude lidí, kteří čekají na rozhodnutí jen proto, že mezi soudy pomalu kolují dokumenty. Když bude třeba něco soudu dodat, dostanete okamžitě zprávu. Všechna jednání se budou přepisovat automaticky.

S každým problémem nepoběžíte také hned k advokátovi. Napřed zkusíte chytrý internetový portál, který odpoví na většinu základních právních otázek. Babiš uvádí, že právníci, se kterými se zná, vypočetli, že už jen digitalizací by se soudy zrychlily o 80 %. Rovněž je podle něj třeba omezit počet soudních sporů, a to důrazem na mimosoudní řešení.

Snížení administrativy

ČSSD je, pokud jde o soudnictví, ve svém programu stručná. Prý zde dojde ke snížení administrativy. Následují převážně obecné proklamace: "Samotná trestní politika musí být efektivní a účinná, přispívat k omezení trestné činnosti, a především k tomu, aby mohla být vymáhána spravedlnost a aby stát mohl garantovat bezpečí občanů. Budeme proto usilovat o snížení recidivy vězňů a podporovat prevenci. Budeme vytvářet podmínky pro větší ukládání a využívání alternativních trestů – zasadíme se o větší ukládání peněžitého trestu a zavedení elektronických náramků a jejich široké uplatnění v rozhodovací praxi soudů."

V podobném obecném duchu se oblasti justice věnuje ODS. Hodlá zavést mimo jiné garanci vynesení rozsudků v první instanci v trestních věcech nejpozději do tří let nebo lepší využívání alternativních trestů. Chce zrušit zásadní část administrativní zátěže soudců – není prý možné, aby strávili 20 % svého času stanovením rozsudku a zbylých 80 % jeho sepisováním a administrováním. 

KSČM zatím ve svých dokumentech nabízí jen starou verzi programu bez zmínky o justici.

Odpovědnost soudců

Top 09 se hodlá zaměřit na posílení kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců, posílení odpovědnosti státu za nezákonně udělené pokuty. Slibuje zrychlení soudního řízení zavedením závazných lhůt pro vydávání soudních rozhodnutí, zejména v rodinném, obchodním a občanském právu. Jako součást prevence chce prosadit vytvoření informačního systému obsahujícího seznam povinností pro podnikatele.

Jak to má vypadat v praxi? Jedno z možných řešení organizace soudnictví spočívá podle Top 09 ve zřízení Nejvyšší rady soudnictví, čímž by došlo k posílení soudcovské samosprávy a omezení politických vlivů uplatňovaných prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. V Nejvyšší radě soudnictví by nebyli přítomni pouze soudci, ale i zástupci jiných právnických profesí, což by zabraňovalo uzavírání soudců do jejich samosprávného světa. Chce prosadit i novou právní úpravu, obsahující zejména povinné zkoušky pro soudní znalce a možnost přezkoumávání jejich odborných znalostí. Celková efektivita justice pak podle Top 09 souvisí také s jejím personálním a materiálním zabezpečením, které se prý musí stát jednou ze státních priorit. I Top 09 chce více vsadit na alternativní tresty.

KDU-ČSL chce především prosadit novou koncepci bezplatné právní pomoci. Právní porady těm, kteří si je nemohou dovolit, mají, mimo jiné, poskytovat i  certifikované neziskové subjekty a  veřejný ochránce práv.

Digitalizace soudnictví

S velmi konkrétními kroky, jak zlepšit českou justici, přichází Pirátská strana. Chce prosadit otevřený výběr soudců: Kandidáti na soudce budou vybíráni ve veřejných výběrových řízeních za jasných podmínek. Na soudce se podle ní musí vztahovat zákon o střetu zájmů, veřejná majetková přiznání, veřejný diář schůzek a lobbingu, prověrka NBÚ. Piráti chtějí zavést i veřejnou kartu soudce: Se záznamy o jeho osobě a výsledcích, hodnocení jeho práce nejméně jednou za 5 let s možností postihu a odvolání soudce. Pravomoc k tomu bude mít kárný senát, kde by měla být většina ne-soudců. Chce i osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných rozhodnutí: Odpovědnost posoudí soud vyššího stupně, který shledá exces. Piráti hodlají prosadit i rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného bankovního účtu. 

Také piráti chtějí zavést elektronický soudní spis - judikáty na internetu a další justiční online služby. Podpoří rovněž zjednodušení soudní soustavy na tři úrovně a přenesení více věcí na správní úřady, stejně jako je tomu například v telekomunikacích (ČTÚ). Soudní přezkum rozhodnutí bude zachován.

Pirátská strana chce také omezit důvody, pro které začíná řízení od znova a umožnit hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidí. Piráti slibují i odpolitizaci státního zastupitelství. Inspirovat se při přípravě trestního řádu chtějí zeměmi s fungující spravedlností. Zamezit chtějí zbytečnému opakovaní důkazů, nežádoucím formalitám a kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce. Podpoří rovněž lepší zajištění majetku trestně stíhaných: Zvýší důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku. Podpoří také alternativní tresty s přínosem pro společnost, programy pro nápravu, návrat do společnosti a prevenci recidivy.

Vyšetřující soudce

STAN ve svém návrhu programu zmiňuje, že se justice podle názoru zástupců strany v minulých letech vymanila ze sevření výkonné moci. Zároveň ale STAN vnímá, že justici hrozí opačné riziko: neodpovědnost a chybějící řízení soudnictví. Soudce je fakticky jmenován na doživotí, ovšem chybí odpovídající nezávislé vyhodnocování jeho činnosti. Soudní moc se neumí stále zbavit těch, kteří se v praxi neosvědčí. Postrádá rovněž propojení kárné odpovědnosti soudců s jejich odpovědností majetkovou. "Za 25 let existence samostatné ČR byla způsobená škoda vymáhána resortem spravedlnosti ani ne ve 20 případech," uvádí STAN. A řešení?

I STAN navrhuje zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která bude vyhodnocovat postup soudců, posílit pravomoci odvolacích soudů, aby mohly častěji meritorně rozhodnout a nevracely zbytečně případy soudům nižší instance, zavést majetkovou odpovědnost pro soudce i úředníky - vznikla-li škoda, kterou stát musel uhradit, musí podle STAN škodu vymáhat na odpovědné osobě.

Jaká jsou dle STAN urgentní opatření? Zákon o majetkové odpovědnosti úředníků i soudců. Rubem moci nad osudem každého z nás musí podle STAN být i zvýšená odpovědnost za zaviněné justiční excesy. Strana chce prosadit již připravený zákon o majetkové odpovědnosti (do zákonem stanovených limitů) za úřední rozhodnutí. Stav, kdy jediným odpovědným je pouze daňový poplatník, nelze podle ní akceptovat.

I STAN chce zavést třístupňovou soudní soustavu, neboť čtyři soudní stupně jsou podle strany pro unitární stát nadbytečným luxusem. Naopak při vybraných okresních soudech chce zřídit specializované soudní senáty pro závažnou trestnou činnost a právně složité odvětví soukromého práva - směnečná řízení, duševní vlastnictví apod.
Důraz klade STAN i na nové procesní předpisy. Namísto dle jejích zástupců "archaického" občanského soudního řádu a trestního řádu chce navrhnout nová pravidla, včetně tolik potřebných pravidel doručování. Investovat chce do moderních technologií a zvýšit platy nesoudním zaměstnancům.

Strana zváží i zavedení institutu vyšetřujícího soudce. Důvodem jsou množící se případy nestandardních vyšetřování, kdy se až za několik let veřejnost dozví, že stíhaný člověk je nevinný. Státní zástupci prý až nevídaně často rezignují na povinnost objasňovat věci i ve prospěch obviněného. Vyšetřující soudce by byl pojistkou v rozhodování, před něj by předstupoval státní zástupce i obviněný a přednesli své argumenty. Tento soudce by následně rozhodl o podstatných procesních rozhodnutích.

STAN navrhuje i zveřejňování anonymizovaných soudních rozsudků. Zkvalitní to podle nich soudní rozhodování, posílí důvěru v justici a učiní ji transparentnější.

Strana přímé demokracie (SPD) nabízí ve svém programu k justici jen obecné proklamace: "Vážení přátelé, lidem v naší zemi chybí pocit, že se měří všem stejným metrem a že spravedlnost platí pro každého občana. Do očí se nám smějí korupčníci a tuneláři. Jejich trestní kauzy připomínají parodie..." Snad jediným návrhem řešení je zde formulace: "Chybí nám nejdůležitější nástroj, jak vrátit důvěru k politice a důvěru občanů, že nabytý majetek byl získán poctivě, legální cestou a řádně zdaněn. Tímto nástrojem je účinný zákon o zpětném prokázání majetku. Podstatné je pro nás právě slovíčko zpětné."

(8/2017)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet