Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Vláda ČR: Budoucnost automobilů je e-digitální

Česká vláda schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu a akční plán pro toto odvětví.

Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, který vláda schválila, pokrývá tři oblasti: elektromobilitu, autonomní vozidla a digitalizaci. V předkládací zprávě k Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a k akčnímu plánu se mimo jiné uvádí:

"Elektromobily jsou v současné době dražší než konvenční vozy. První generace elektromobilů má poměrně omezený dojezd. Řada států proto přechod na elektromobilitu aktivně podporuje systémem pobídek, které elektromobil zvýhodní. Pobídky mohou mít formu nákupní nebo provozní podpory nebo zajištění zvýhodněného režimu zejména v městském prostředí. Aby byli zástupci orgánů státní správy a samosprávy (např. městská policie) schopni jednoduchým způsobem elektromobil rozeznat a posoudit, zda má či nemá nárok na konkrétní výhodu, je třeba zajistit odlišení elektromobilu od běžného vozu."

Zpráva dále upozorňuje: "Dalším klíčovým faktorem pro rozvoj elektromobility je dostatečná dobíjecí infrastruktura. Zatímco rozvoj veřejně dostupné dobíjecí infrastruktury se rozvíjí uspokojivým způsobem, otázkami, které je třeba aktivně řešit, je robustnost distribuční sítě nebo také připravenost na dobíjení v domácnostech."

Pokud jde o autonomní automobily, tedy automobily bez lidského řidiče, zpráva uvádí: "Přestože je zavádění technologie autonomních vozidel v současné době teprve na začátku, je důležité zaujmout aktivní přístup a zapojit všechny zúčastněné strany (výrobce automobilů, veřejný sektor, akademickou obec, poskytovatele infrastruktury atd.), aby se zajistil hladký průběh implementace. Zakotvení potřebných legislativních změn týkajících se homologace, ochrany osobních údajů či odpovědnosti jde napříč mnoha obory a obvykle trvá dlouhou dobu, proto je nutné zahájit iniciativy v oblasti autonomních vozidel co nejdříve."

Podpora ze strany státu

Zpráva rovněž doporučuje podporovat vznik digitální a komunikační infrastruktury a stimulovat vytvoření inovačně příznivého prostředí pro vznik, vývoj a testování pokročilých služeb a s tím související nastavení transparentního a předvídatelného právního rámce. Důležitým faktorem úspěchu digitální transformace ekonomiky je podle ní i nutnost zajistit dostatečnou otevřenost dat při dostatečné úrovni jejich kybernetického zabezpečení a ochrany osobních údajů, a to mimo jiné i v souvislosti s evropskou legislativou typu GDPR či e-Privacy.

Zpráva dále uvádí: "Elektromobilita by měla významně přispět ke snižování emisí v dopravě, zejména v městských aglomeracích, kde jsou překračovány limity prachových částic a dusíku. Zatímco v roce 1990 činil podíl dopravy na celkové produkci emisí skleníkových plynů pouhá 4 %, v roce 2000 již 8 % a v roce 2015 dosáhl 14,1 %... Autonomní vozidla mají potenciál zlepšit bezpečnost provozu, protože 95 % všech dopravních nehod zaviní lidská chyba. I v oblasti bezpečnosti silničního provozu se Česká republika zavázala ke snížení počtu usmrcených v silničním provozu do roku 2020 na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. Také by mělo dojít k výraznému snížení počtu dopravních nehod."

Zpráva upozorňuje, že navrhovaná opatření jsou podmíněna intenzivními investicemi do výzkumu a vývoje a podporou přeměny vzdělávacího systému tak, aby zabezpečil dostatek vysoce kvalifikovaných lidí schopných řešit nároky vyplývající ze 4. průmyslové revoluce a procesu digitalizace v automobilovém průmyslu. S ohledem na potřebu zajištění konkurenceschopnosti automobilového průmyslu i v budoucnu je podle zprávy nutné nástupu elektromobility, autonomního řízení a digitalizace přizpůsobit dotační tituly na podporu vědy, výzkumu a inovací.

Automobilový průmysl v ČR a akční plán

V Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice „Český automobilový průmysl“ se mimo jiné uvádí, že automobilový průmysl vytváří 9 % HDP České republiky a zaměstnává okolo 150 000 lidí přímo, nepřímo pak včetně dodavatelského řetězce téměř 400 000 lidí. Zajišťuje 25 % exportu České republiky. Tím Memorandum dodává váhu dalším doporučením.

Sdružení automobilového průmyslu bude podle Memoranda usilovat o rozvoj moderních a efektivních systémů alternativních pohonů včetně elektromobility, autonomního řízení a digitalizace, seznamovat veřejnost s těmito technologiemi a trendy, významně investovat do výzkumu, vývoje a inovací výše uvedených technologií a přitom spolupracovat s akademickou sférou, podporovat odpovídající přizpůsobení podmínek vzdělávacího systému, maximálně usilovat o udržení vysoké zaměstnanosti a další posilování přidané hodnoty své produkce, přispívat k navyšování podílu nově prodaných vozů s alternativním pohonem včetně elektromobilů a participovat na iniciativách a aktivitách či pilotních projektech Vlády s cílem naplnění závazků Memoranda.

Vláda bude zajišťovat naplňování Memoranda a Akčního plánu, který je jeho přílohou, a podporovat zapojení vysokých škol, jakož i krajů, měst, obcí do realizace opatření Akčního plánu pro budoucnost automobilového průmyslu.

V samotném Akčním plánu se pak hovoří o opatřeních, jako je analýza možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů, zrychlené odpisy na elektromobily, využití operativního leasingu při podpoře nákupu elektromobilů, označení elektromobilu pro zvýhodnění v městském provozu, podpora nákupu vozidel na alternativní pohon, osvobození elektrického vozidla od správního poplatku za registraci a od platby dálničního poplatku, interoperabilita a roaming veřejné dobíjecí infrastruktury, analýza a návrh řešení podpory rozvoje domácí dobíjecí infrastruktury, provozní podpora veřejné dobíjecí infrastruktury jako doplněk investiční podpory nebo přizpůsobení elektrotechnické kvalifikace pro výrobu a servis elektrických vozidel.

Pokud jde o autonomní řízení, zmiňována jsou opatření jako vytvoření prostředí pro testování částečně nebo plně autonomních vozidel v reálném provozu, vytvoření podmínek pro testování v uzavřeném prostředí, vytvoření národního finančního nástroje na podporu rozvoje autonomní mobility, realizace nových funkcí JSDI / NDIC nezbytných pro provoz částečně nebo plně autonomních vozidel, podpora procesů mezinárodní standardizace pro automatizované řízení vozidel a řešení právních aspektů procesu zavádění vozidel vybavených autonomními systémy.

Dokument se soustředí i na otázky digitalizace, konkrétně na vysokorychlostní internet a související infrastruktura sítí elektronických komunikací podél dopravních cest, na otevřená data pro podporu rozvoje mobility a digitálních služeb nebo na vytvoření inovačně příznivého prostředí pro vznik, vývoj a testování nových digitálních a mobilitních služeb.

(9/2017)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet